Zemin Betonu Teknik artamesi
5 1

Zemin Betonu Teknik artamesi

Uygulama esaslar:
 
 
1 AMAÇ Bu rapor, projeniz kapsamnda yaplacak Zemin Betonlar, Saha Betonlar ve Yüzey Sertletirici malatlar'nn hazrlk, malzeme, uygulama, kontrol ve kalite denetim hususlarnn ifa artlarn tarif etmek amacyla hazrlanmtr.
 
2 REFERANS Bu rapor aadaki veri ve dokümanlar esas alnarak ve bu referanslar içeriine uygun olarak hazrlanmtr. Standartlar:
 
• TS 1247 (1984) - Beton Yapm, Döküm ve Bakm Kurallar (Normal Hava Koullarnda)
• TS 1248 (1989) – Beton Yapm, Döküm ve Bakm Kurallar (Anormal Hava Koullarnda)
• TS 2987 (1978) – Betonda Priz Süresinin Tayini
• TS 10966 (1993) – Sv Kür Malzemeleri – Membran Oluturan Beton Yüzeyine Uygulanan Test Yöntemleri:
• TS 3260 (1978) – Beton Yüzey Sertlii Yolu ile Yaklak Beton Dayanmnn Tayini Kural
• TS 3262 (1978) – Betonda Anma Dayankll Tayini Deney Metodu (Kum Püskürtme ile)
• TS 3502 (1981) – Betonda Statik Elastisite Modülü ve Poisson Oran Tayini
• TS 3624 (1981) – Sertlemi Betonda Özgül Arlk, Su Emme ve Boluk Oran Tayin Metodu
• TS 3289 (1979) – Hafif Agregal Yaltm Betonu Deney Numunelerinde Basnç Dayanm Tayini
• TS 5931 (1988) – Sktrlm Taze Beton Younluk Tayini
• TS 3284 (1979) – Betonun Eilmede Çekme Dayanm Tayini Deneyi
 
3 GENEL MALZEME ÖZELLKLER
 
3.1. Yüzey Sertletirici Doal Mineral Agregalar
 
Zemin betonlarnda yüzey sertletiricisi olarak kullanlan doal agregalar beton yüzeyinde sert bir tabaka oluturan ve doal silis içeren sert madenlerden üretilmektedir. Beton yüzeyine serpilerek kullanlan sertletiriciler younluu ve kullanm amac gözetilerek ve doal özellikleri muhafaza edilerek boyutlandrlm maden agregas içeren, bunun yan sra hidrolik balayc ve muhtelif katklarla anma ve tozumaya dayankl hale getirilmi maddelerdir. Bu artname kapsamnda kullanlmas öngörülen yüzey sertletirici malzemeler doal beton rengi, gri, krmz, sar ve yeil renklerde üretilmektedir. Renkli doal mineral agregalarla birlikte kullanlan inorganik pigmentler alkali ve a dayankldr. Sertletirici kullanlan yüzeyin dayanm (yüzey sertlii) normal betona göre 8-10 kat artar. Darbelere, ya ve benzeri kimyasallara kar beton yüzeyin emici özellii azalr, tozuma önlenir ve yüzey kolay temizlenir.
 
3.2. Kür Malzemeler
 
Zemin betonlarnda yüzeyde kür malzemesi kullanm yüzeyde yaltml bir tabaka oluturulmas ve betondaki suyun hzl buharlamasn önlemek amaçldr. Zemin betonlarnda kür ilemi için özel kimyasal kür malzemeleri kullanlabilecei gibi slak çuval bezi (telhis) kullanlarak da, yüzeydeki rötre çatlaklarnn olumas ve betonda ani su kayb önlenebilir. Bu amaca yönelik uygulama tekniine, ortama ilikin fiziksel artlar ve dier hususlar deerlendirilerek karar verilecektir. 3.3. Derz Dolgu Malzemeleri Derz dolgular zemin betonlarnda yapsal derzlerde, çatlak kontrol derzlerinde ve genleme derzlerinde boluklarn doldurulmas, yap bileenlerinin esnek çalmasn salamasn ve yüzey bitilerinin düzgün ve temiz bitirilmesini salayan muhtelif vasflarda kimyasal maddelerdir. Kullanlacak derz dolgu ürünlerinin ortak özellii yatay ve düey derzlerde kullanlabilmeleri, yeterince esnek ve elastik olmalar, s deiimlerinden etkilenmeyecek kompozisyonda olmalar, betona aderans (yapma) özelliinin azami düzeyde olmas, souk uygulamal olmas, su yaltm fonksiyonuda salamalar ve yüzeyde sürtünme, darbe, arlk v.b. fiziksel etkilere mukavim olmalardr. Derz Dolgu Malzemeleri günein ultra viyole nlarna, kimyasal temizlik maddelerine, deterjan, hidrokarbon reçine ve dier kimyevi malzemelere kar dayankl olacaktr. Derz dolgularnda gerekligörülen durumlarda astar kullanlacaktr.
 
 
4 GENEL UYGULAMA ÖZELLKLER
4.1. Hazrlk
 
Zemin betonu uygulamalarnda yüzey hazrl, zemin betonu cinsine göre muhtelif farkllklar göstermektedir. Saha betonlarnda, betonlanacak saha alt dolgusunun en az 25 cm. kalnlnda olmas, uygun dolgu malzemesi kullanlm olmas, dolgu malzemesinin sktrlan zeminde %20'den az nem orannda ve en az %95 modifiye proktor ölçüsünde sktrlm olmas saha betonu alt hazrl için gerekli unsurlardr. Dolgu yüzeyi düey tolerans 3 metrelik mastar kontrolünde mastar ölçüsü içinde (+/-) 1 cm den fazla deiiklik göstermemelidir. Toprak zemine oturan betonlarda beton altna, beton içindeki su ve ince malzemenin emilmesini önlemek amacyla polietilen örtü serilecektir. Polietilen örtü yüzeye düzgün olarak yaylacak, parçalar 10 cm bindirme pay ile birbirleri üzerine getirilecektir. Polietilen örtülerde döküm srasnda kaymay önlemek amacyla gerekli yerlerde plastik
yapkanl bant kullanlarak tesbit edilecektir. Betonarme döeme üzerindeki zemin betonlarnda yüzeyin basnçl hava ile tamamen temizlenmi olmas, toz ve partiküllerden arndrlm olmas gerekmektedir. Zeminin su ile ykanarak temizlenmi olduu durumlarda zemin betonu dökümü öncesinde beton dökülecek yüzeyin uygun rutubet artlarnda olduu kontrol edilecektir.
 
4.2. Beton Dökümü
 
Beton dökümü öncesinde zemin betonu uygulamas yaplacak alanda kroki hazrlanarak beton döküm planlamas yaplacaktr. Beton döküm planlamasnda yapsal derzler için gerekli önlemler alnacak, toprak zemine oturan betonlar hasr çelik donat için gerekli düzenlemeler yaplacaktr. Beton dökümü için hazrlk safhasnda belirtilen tüm gereksinimlerin yerine getirilmi olduu kontrol edilecektir. Beton dökümü saha ve kat betonlar için döküm yaplacak alann boyutlar dorultusunda tesbit edilecek
anolar vastasyla yaplacaktr. Ano vazifesi görecek olan çelik kalplar 3.00 metre boyunda ve 4.00 cm kalnlndadr. Çelik kalplarn yükseklii beton biti kotuna göre ayarlanacaktr. Anolarn yerletirilmesi, optik veya lazer ölçüm sistemleri kullanlarak seviye kontrolü dorultusunda yaplr. Kullanlacak çelik kalplarn temizliine dikkat edilecektir. Anolar arasnda, anolara dik olarak uygun aralkta diki demirleri tekil edilecektir. Beton dökümü ano dahilinde sürekli olarak yaplacaktr. Ano bitene kadar hiç bir kesitte souk derz yaplmayacaktr. Dökülen beton derinliinin 10 cm'den fazla olduu durumlarda beton dalgç vibratörlerle sktrlacak, ayrca tüm beton yüzeyleri vibratörlü mastar ile bitirilecektir. Beton dökümü esnasnda alüminyum mastar ile kot kontrolleri yaplacaktr. Beton yüzeyi helikopter (disk) perdah ve çelik mala perdah ile bitirilecektir. Bina içi Kat Betonlarnda (Döeme üstü) mevcut döeme ve s yaltm üzerine pas paylar kullanlarak tesbit edilecek tek kat hasr çelik üzerine doal mineral agregal sertletirici kullanlarak zemin betonlar yaplacaktr. Derz Kesimi ve Derz Dolgusu aada ilgili ksmlarda tarif edildii ekilde yaplacaktr. D Saha Betonlarnda beton altnda mevcut dolgu üzerine polietilen örtü serilecek, hasr çelik serilmesini müteakip beton dökümü yaplarak beton yüzeyi yüzeyde istenen dokuya göre düz veya frçal (çizgi tekstürlü) olarak bitirilecektir.
 
4.3. Yüzey Sertletirici Uygulamas
 
Doal Mineral Agregal Yüzey sertletirici malzeme beton dökümünü ve perdah müteakip, yüzey nemini kaybetmeden homojen olarak yüzeye serpilecektir. Yüzey sertletirici malzeme m2'ye ortalama 5 kg sarfedilecek ekilde uygulanacaktr. Yüzey sertletirici malzemenin serimi iki aamada yaplr. Kullanlacak malzeme miktarnn yaklak 2/3'lük ksm taze beton üzerine sertletirici malzemenin yüzeye eit dalm salanarak serpilir. Betonun suyu ile nemlenen malzeme disk perdah ile taze betona yedirilir. Birinci uygulamadan sonra geriye kalan 1/3'lük ksm beton üzerine serpilir ve ilk perdaha dikey olarak perdahlamaya devam edilir. Son bitirme perdah perdah ve bçak açs ayarlanarak istenilen düzgünlük elde edilinceye kadar disk veya mala ile uygulanr. Sertletirici malzemenin bu ekilde uygulanmas sertletiricinin yüzeyde monolitik bir tabaka oluturmasn temin edecektir. 4.4. Kür lemi Kür ilemi için kimyasal malzeme kullanlacaksa bu uygulama uygulamann bitiminden hemen sonra yaplmaldr. Kürleme ilemi betonun yüzeyi bozulmayacak kadar priz almas veya kalplarn sökülmesinden hemen sonra yaplmaldr. Kür malzemesi yüzeye frça ve rulo ile uygulanacaktr. Kür uygulamas yaplmas için ortam ssnn kullanlan malzemenin teknik özelliklerine uygun olmas gerekmektedir. Açk alanlarda yaplan kür uygulamalarnda beton yüzeyi 24 saat boyunca yamur, kar gibi d etkenlerden korunmaldr. 4.5. Derz Kesimi ve Derz Dolgusu Derz Kesme ilemi beton dökümünden en az 3 gün sonra mekanik derz kesme makinesi kullanlarak yaplr. Derzler teknik artname ve detaylara uygun olarak kesilecektir. Derz kesimi düzgün ve paralel olarak yaplacaktr. Derz derinlii beton kalnlnn 1 / 3 ila 1 / 4 'ü nispetinde olacaktr. Derz kalnl 2-3 mm olacaktr. Derz Dolgusuna balanmadan önce betonun en az 28 günlük olmasna dikkat edilecektir. Derz dolgusu uygulamasndan önce kesilen derzler vakum ile temizlenecektir. Derzlerin toz, ya, boya, kür, bitüm gibi maddelerden tam olarak arndrlmas gerekmektedir. Derzler gerekirse tel frça ile tam olarak temizlenecektir. Astar kullanm uygulamac tarafndan gerekli görüldüü takdirde derz kenarlarna frça ile sürülerek uygulanacaktr. Astarn kurumasndan sonra basnçl hava veya el tabancas ile derz dolgusu uygulanacaktr. Malzemenin iyi yapabilmesi için uygulamadan sonra spatül ile malzemeyi derz kenarlarna doru bastrp düzelterek uygulama tamamlanr.

ndir & Grntle

ndir & Grntle
DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!