SLM ARTNAME
5 1

SLM ARTNAME

1. GENEL ARTNAME

1.1. Amaç ve Kapsam

Bu artname, uygulama yaplacak tüm alanda homojen olarak, Boyal yüzey ykama, beton parlatma amaçl elmasl mekanik silim ilemi ve tozumazlk uygulamas, beton yüzeyler aregasyon hatalarndan kaynaklanan hatalarn düzeltilmesi ilerini  kapsamaktadr.

1.2. Performans ve Standartlar

Projede kullanlan Nano Lityum Silikat içerikli yüzey sertletiriciler, koruyucu kimyasallar ve betonun içindeki hava kabarcklarn (kugözü) tamir için kullanlacak dolgu malzemeleri LEED deerlendirme sistemi gerekliliklerine uygun olacaktr. Kullanlacak kimyasallarn malzeme güvenlik formu ve teknik veri sayfalar ANA YÜKELNC’yi onayna sunulacaktr.

1.3. Sunular

Aada listelenen malzeme ve/veya belgeler, YÜKLENC tarafndan ANA YÜKLENC  onayna sunulacaktr;

 

Malzeme Teknik Bilgileri ve Kalite Belgeleri: Uygulamada kullanlacak her tür malzemenin TDS, MSDS, uygulama prosedürü ve ANA YÜKLENC tarafndan özel olarak talep edilen dier kalite kontrol belgeleri sunulacaktr.

 

Numune/Örnek malat Onay Belgesi: ANA YÜKLENC’nin gösterecei mahalde, ALT YÜKLENC tarafndan örnek uygulama yaplacak ve örnek uygulama için onay belgesi düzenlenecektir. Örnek uygulama talep edilmedii takdirde malzeme numuneleri sunulacaktr.

 

malatç Yeterlilik Sertifikas: ANA YÜKLENC tarafndan talep edildii takdirde yetkili kurum ve kurulularca veya malzemeleri üreten irketçe verilmi uygulamay yapabilme yetkisini gösteren sertifika sunulacaktr.

 

Bitirme ve Teslim Belgesi: artnamede ve sözlemelerde belirtilen yapm artlarnn eksiksiz olarak tamamland yazl olarak ANA YÜKLENC’ ye ALT YÜKLENC tarafndan sunulacaktr. Uygulama OSHA & ADA standardna göre sürtünme katsays gereksinimlerini karlayacaktr.

 

Depolama: Orijinal bidon veya varilde serin ve korunakl bir yerde depolanacaktr. Ateten, scak ortamdan uzak tutulmaldr. Malzemelerin depoland alann ortam ss +5 derecenin altna ve 35 derecenin üstüne çkmamaldr. Kuru, yeterli havalandrmas olan, deiken hava koullarndan etkilenmeyecek artlara sahip olmaldr. Depolama bölgesinde, malzemede kimyasal bozulmaya yol açabilecek sülfat, kül vb. maddelerin bulunmamas salanacaktr. Hasarl, su içinde kalm veya rutubet alm malzemeler kullanlmayacaktr.

 

1.5. Kalite Güvencesi

YÜKLENC, teknik altyapsn gösteren makine ve ekipman bilgilerini ve yukarda 1.2 Performans ve Standartlar maddesinde belirtilen direktif ve normlar karladn içeren belgeleri sunacaktr.

Standartlara uygun olmayan malzemeler kullanlmayacaktr. ANA YÜKLENC tarafndan uygunsuz bulunan malzemeler ALT YÜKLENC tarafndan deitirilecektir.

 

2. MALZEME ve EKPMAN

2.1 Tozuma Önleyici Sv Yüzey Sertletirici

Kimyasal Yap: Nano Lityum Silikat sulu çözelti.

Younluk: 1,1-1,2 kg/l

Malzeme Görünümü: Berrak sv

Aktif Madde çerii: En az Arlkça % 18.

Anma Dayanm: 20-50%

 

özelliklerini tayacaktr.

 

2.3 Elmaslar

Kullanlacak metal bal elmaslar, i verimi ve kalitesi için tak-çkar özellie sahip elmaslar kullanlacaktr. Tama esnasnda elmaslarn dümesini engellemek için mknatsl tutma sistemi olacaktr. Makine kafalarnn dönüü srasnda elmaslarn frlayp i güvenliini zafiyete uratmamas için elmaslarn takld kanallar da doru daralan yapda olmal  ve fazladan da kilitleme diski ile kilitlenmelidir.

 

Parlatma elmaslarnn son iki basama, üst düzey parlaklk salanabilmesi için V-Harr tipi keçe tabanl olmaldr. Bu parlatma pedleri, makine yüzeyde çalrken, keçe taban yüzeydeki tozlar tamamen toplayarak elmas ksm tozdan arndrlm yüzeyde, yüksek performansla çalmas salanmaldr.

2.4 Silim ve Parlatma Makineleri

Projenin zamannda tamamlanmas için YÜKLENC, kazma basnc arlklarla birlikte en az 431 kg olan, en az 3 adet makine kullanmaldr. Yüzeydeki ondülasyonlar minimuma indirebilmek için de bu makineler 6 kafal gezegensel dönü sistemine sahip olmaldr. Makineler 300 – 1100 d/d aranda çalabilen devir ayarl makineler olmaldr. Toz toplama (Endüstriyel Vakum) ünitelerinde bir arza olmas durumunda iin durmamas için sulu silim yapabilme özellii olmas gerekmektedir. Makinelerin üzerine entegre edilmi bir pompa vastasyla su makinenin önüne veya altna püskürtülebilmelidir.

 

Ayrca antiyede dar alanlara girebilecek, 3 kafal gezegensel dönü sistemine sahip en az 1 adet makine de bulunmaldr. Bu makinelerde de devir ayar ve pompa ile su püskürtme sistemi yukarda tanmland gibi olmaldr.

 

2.5 Toz Toplama Üniteleri (Endüstriyel Vakum)

antiyede Beton silim uygulamas yaplrken, çalanlar ve çevre sal açsndan bütün tozun toplanmas önemlidir. Bu sebeple kullanlacak toz toplama sitemlerinde geni yüzey alanl 3 adet kartu filtreler kullanlmaldr. Vakumlarda kompresörlü otomatik temizleme sistemi ve HEPA filtre de bulunmaldr. Kullanlacak vakumun emi debisi en az 528 m3/h olmaldr.

2.6 Tamirat Malzemeleri

2.6.1 Klcal çatlaklar ve ku gözleri için

Lateks temelli dolgu malzemesi kullanlacaktr. Lateks teknik özellikleri ve uygulamas aada tanmland gibi yaplacaktr.

 

Teknik özellikler:

özelliklerini tayacaktr.

 

Uygulama:

2.6.2 Orta boy çatlaklar (1 mm ‘den büyük) için

2 komponentli polyurea temelli dolgu malzemesi kullanlacaktr. Kullanlacak tamir malzemesi betondaki çatlaklar kapatmak için özel olarak üretilmi polyurea olmal ve TDS’inde bu ilem için üretilmi olduu açk bir ekilde belirtilmelidir.  

 

 

Uygulama:

 

2.6.3  Büyük çatlaklar, krklar, yarklar ve delikler (50 mm ‘den büyük) için

 

Çimento esasl, kendinden yaylan, anma direnci yüksek, mekanik olarak elmaslarla parlatlabilir, hzl priz alan dolgu ve kaplama malzemesi kullanlacaktr. Kullanlacak malzemenin teknik özellikleri ve uygulamas aada tanmland gibi yaplacaktr.

 

Teknik özellikler:

 

 

Uygulama:

 

3. UYGULAMA

3.1. Hava Koullar

Uygulama yaplrken ortam ve zemin scakl,  + 2°C ‘nin altnda ve +35 °C ‘nin üzerinde olmayacaktr. Kullanlacak kimyasallarn uygulanmasndan sonra 4 saat süresinde bu scaklk deerleri salanmaldr.

 

3.2 Tespit

Uygulamann yaplaca bölgede kum, toz, kir, inaat ve harç artklar bulunmamaldr. YÜKLENC, uygulama yapaca alanlarn mevcut durumlarn ie balamadan önce inceleyecek ve bu alanlarn uygulamaya hazr hale getirilmesi için gerekli tespit ve önerileri ANA YÜKLENC ye bildirecektir.

3.3 Hazrlk

ANA YÜKLENC, uygulama yaplacak yüzeyleri toz, moloz, ya, her türlü yabanc cisim ve benzerlerinden arndrlm ekilde olacak. Ayrca uygulama yüzeyinde su birikintisi olmamaldr.

 

antiyedeki YÜKLENC’nin ihtiyaç duyduu su, elektrik akm ve voltajn salanmas antiye sahasndaki panodan temin edecektir.

Gerekli olan suyu da mevcut temiz su borularndan alacaktr.

3.4 Uygulama Basamaklar ve Tamiratlar

 

 1. Uygulama yaplacak zemin bütün yabanc malzemelerden arndrldktan sonra, zeminin yüzey sertlii mohs sertlik kalemleri ile ölçülecek ve çkan sonuca uygun metal elmaslar ile uygulamaya balanacaktr. Beton yüzeyin sertlii Mohs sertlik skalasna göre 2 veya 3 sertliinde çkarsa yumuak beton için üretilmi QuickChange sar elmaslar, 3 ile 5 arasnda çkarsa, orta sertlikte beton için üretilmi QuickChange Gri elmaslar, 5 ile 7 arasnda çkarsa sert betonlar için üretilmi QuickChange Krmz elmaslar ve 7 ile 9 arasnda çkarsa,  süper sert betonlar için üretilmi QuickChange altn rengi elmaslar kullanlmaldr.
 2.  Uygun metal elmaslar belirlendikten sonra, 30 Grit metal elmaslar ile yüzey silinecektir. Silim makinelerinin bütün yüzeyden eit hzda ve eit miktarda geçildiinden emin olunmaldr. 30 Grit metal elmaslarla silim tamamlandktan sonra yüzeydeki tozlar temizlenecek ve tamirat yaplmas gereken yerler belirlenecektir.
 3. Beton yüzeyde görülen 2 mm den geni çatlaklar ve çukurlarn dolgular, parlatlabilir tamir harçlar ve betonun kendi tozu kullanlarak kapatlacaktr. Kullanlacak tamir malzemesinin teknik veri sayfalar ve ürün özellikleri VEREN/PROJE  YÖNETM’ nin onayna sunulacaktr.
 4. Tamiratlar tamamlandktan sonra sras ile 70 Grit ve 120 Grit Metal elmaslar ile kuru silim ilemine devam edilecektir. Metal elmaslar kullanlrken makine devri, zemin çok kötü ise 300 rpm, perdahl zemin ise 500 rpm olmaldr. Kötü zeminlerde, 30 grit yaplrken makine 300 rpm de çaltrlmal, zemin düzeltildikten sonra 70 ve 120 grit elmaslar 500 rpm de kullanlmaldr. Her basamaktan sonra bir önceki basamaa ait beton tozlar ve yüzeye saçlm elmas tanecikleri toz toplama üniteleri yardm ile temizlenecektir.
 5. 120 Grit tamamlandktan sonra, beton yüzeyde görülen mikro çatlaklar ve ku gözleri su bazl özel tamir kimyasallar ve betonun kendi tozu kullanlarak kapatlmaldr. 
 6. Metal elmaslarla silim basamaklar tamamlandktan sonra, sras ile 50 Grit ve 100 Grit Nato reçine elmas pedler kullanlarak silime devam edilecektir. Nato Reçine elmaslar kullanlrken makine devri 800 rpm’e çkartlmaldr.
 7. Yüzey sertletirme ve tozumazlk için aktif maddesi Nano Lityum Silikat olan sv yüzey sertletirici mikro fiber pedlerle yüzeye uygulanacak. Aktif madde oran %18 den daha düük olan kimyasallar betona gerekli mukavemeti salayamadndan, kullanlmayacaktr. Kimyasallarn uygulama basamaklar, TDS (teknik veri sayfas)’de tarif edildii gibi uygulanmaldr. En az %18 aktif maddeli Nano Lityum Silikat yüzeye uygulandnda, yüzey en az 10 dk boyunca slak kalmaldr. Eer beton çok yumuak veya gözenekli ise kimyasal çok hzl bir ekilde emerek kuruyacaktr. Bu durumda sv yüzey sertletirici 1 kat daha kullanlmaldr.
 8. Nano Lityum silikat uygulandktan sonra 45 dakika beklenmeli
 9. Gloss uygulamas için, zemin güzel bir ekilde temizlenecektir. Zeminde hiçbir ekilde beton tozu kalmamaldr. Gloss uygulamadan önce zemin kesinlikle nemli veya slak olmamaldr.
 10. Gloss uygulamas yaplrken, düük basnçl spreyler ile zemine çok ince bir katman olarak uygulanacaktr. Bu kimyasaln 1 litresi ile 40 m2 yer yaplmaldr. Gloss zemine püskürtüldükten sonra, mikro fiber pedler ile zemin zorla slatlacak ekilde, zemine sürülecek, yaklak 45 dk beklendikten sonra Buff keçeli parlatma pedleri ile makine 1100 devirde çaltrlarak zeminden hzl bir ekilde geçilecektir. Gloss’un beton ile reaksiyona girebilmesi  için zemin keçeli pedlerle 38oC ye kadar stlacaktr. Bu uygulamada da tozlarn toplanmas için keçe tabanl pedler veya elmas emdirilmi shinepro pedler kullanlmaldr. Aksi halde beton tozlar gloss ile betona yaparak, izler oluturabilir. Eer Gloss olmas gerekenden fazla uygulanm ise, Gloss’un fazlas pedlere yapabilir. Bu da zeminde lekeler brakr. Bu yüzden Gloss’un fazla kullanlmamas çok önemlidir. Keçelere kimyasal yapmas durumunda pedler parlatlmam bir zeminde 30-40 sn çaltrlarak yapan Gloss temizlenmelidir.
 11. Gloss uygulanrken ve uygulandktan sonra 4 saat boyunca hava scakl 3-32 oC arasnda olacaktr. Aksi halde kimyasaln bozulma riski olabilir.
 12. Birinci kat gloss uygulamas tamamlandktan sonra en az 45 dakika beklenecek ve ayn ekilde bir kat daha uygulanacaktr.
 13. Gloss uygulamasndan sonra en az dört gün yüzey su ile temas etmeyecektir.

 

 

 

 

Murat BEOLU

 

 

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!