EPOXY ARTNAMES
5 1

EPOXY ARTNAMES

EPOKS ARTNAMES

 

Epoksi Kaplama Uygulamas Yaplacak Betonarme Yüzeyler:

 

Epoksi kaplama uygulamas yaplacak betonarme döemede beton basnç dayanmnn en az 25 N/mm2 ve beton yüzey çekme dayanmnn en az 1,5 N/mm2 olmas gerekmektedir. Çekme dayanm çekme test cihaz (Pull Off Çekme Test Cihaz) ile yaplacaktr. Saha betonu dökülürken, çekme gerilmeleri hesaba katlacak, çift kat çelik hasr veya projesine uygun donat yerletirilecektir. Epoksi uygulama yaplacak alanda saha betonu dökülürken yüzey sertletirici kullanlmayacaktr. Betonarme yüzey, perdah makinesinde tepsi taklyken düzgün bir ekilde perdahlanacak, dalga-lanma olmayan ve düzgün bir yüzey elde edilecektir. Saha betonunda olumas olas çatlaklarn kontrolü için genel mühendislik kurallar çerçevesinde derz kesim ilemi yaplacaktr. Epoksi kaplama ilemine balayabilmek için betonun bal nem orannn %4′ün altnda olmas gerekmektedir. Mevsim ve ortam koullarna bal olmakla birlikte, beton dökümünü takiben en az 4 hafta geçmelidir. Gerekli nem koullar ve bekleme süreleri salanamyorsa, farkl astar ve kaplama sistemleri deerlendirilecektir.

 

Scaklk ve Nem:

Epoksi kaplama uygulamas için, ortam ve beton yüzey scakl +5°C ile +30°C arasnda olmas gereklidir. Beton nem oran koulsuz arlkça ≤%4 olmal ve ortamdaki bal nem orannn %80‘den küçük olmas gereklidir. Bal nemin; ebnem noktas olarak da bilinen “Youma Scakl-”nn altnda olmas gereklidir. Beton nem oran nemölçer ile ölçülecek, gerektiinde ortam scakl yükseltilecektir. 

 

Yüzey Hazrl:

Epoksi kaplama yapmaya uygun betonarme zeminlerde; olas gevek parçacklarn, zayf erbet tabakasnn, var ise ya ve kir tabakasnn alnmas ve yüzeyin pürüzlendirilmesi ve temizlenmesi amacyla, yüzey hazrl yaplr. Epoksi kaplama yüzey hazrl, vakumlu bilyalama makinas (Shot Blasting-Blastrac) veya benzer yüzey hazrl makinalar ile yaplacaktr. Yüzey hazrl ilemi so-nunda yüzeyler temiz, kuru, ya ve kir tabakasndan, varsa kür malzemelerinde arndrlm olacak-tr. Zayf beton uzaklatrlacak, kugözü boluklar ve delikler tekniine uygun bir biçimde tamir edilecektir. Betonarme yüzeylerdeki çimento erbeti andrc donanm kullanlarak kaldrlacak, yüzeyler, açk gözenekli bir hale getirilecektir. Yüzeydeki yüksek yerler andrlarak zmparalanacak ve temizlenecektir. Uygulama yaplacak yüzeydeki tüm toz, gevek ve oynak parçacklar frça ve süpürge ile temizlenecektir. Yüzey Tamirat: Çukurlar, betonarme yüzeydeki krk ve çatlaklar varsa segregasyonlar epoksi astar ve epoksi mortar ile yaplr. Çatlaklarn 4-5 mm den daha derin ve büyük alanl olmas durumunda, çimento esasl tamir harçlar da tercih edilebilir. Zeminden su gelme tehlikesi var ise epoksi enjeksiyon yap-larak çatlak kesidinin doldurulmas seçenei gözden geçirilmelidir. Betonarme döemenin çalp mevcut kaplamada çatlak oluma tehlikesi var ise, cam elyaf ile uygulama yaplmaldr. Epoksi en-jeksiyon ile su veya nemin kapiler yükselmesi engellenemeyecek ise poliüretan enjeksiyon yöntemi ile olas sznt bölgeleri doldurulmaldr. Bu durumda epoksi uygulama yapmadan önce uyulmas gereken nem içerik koullarna, bekleme sürelerine dikkat edilmelidir.


Malzemelerin Kartrlmas:

Epoksi malzeme hazrlanrken önce A bileeni (epoksi reçine) düük devirli (300-400 devir/dk) ka-rtrc ile kartrlacak, kartrma ilemi devam ederken yava yava B bileeni (epoksi sertletiri-ci) üzerine ilave edilecek ve malzeme homojen hale gelinceye kadar, en az 3 dk kartrma ilemi sürecektir.

 

Epoksi Astar Uygulamas:

Gerekli yüzey hazrl, temizlii ve tamiratlar yaplm, minimum nem koullarn salayan beto-narme yüzey, Solventsiz Epoksi ,Astar uygulamasna hazrdr. Uygulamada kullanlacak dier mal-zemeler gibi epoksi astar da solventsiz olacaktr. Epoksi astar sarfiyat 400 gr/m² olacak ve içine 400 gr/m² kuvars dolgu girilecektir. Mala ile yaplacak uygulama ardndan 2,0 kg/m² sarfiyatla uygulama üzerine kum serpilecektir. Epoksi astar; betonun içine nüfuz eder, boluklar doldurur, yüzeyin darbe ve kimyasal direncini arttrr, çok yüksek bir direnç ile betonarme yüzeye yapr. Kendisinden sonra gelen katlarn kendisine yapmas ile de yaplan kaplamann betonarme yüzey ile bütünlemesini salar.

Ara Kat Uygulamas:

Solventsiz epoksi astar uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akmndan korunacak, yaya veya araç trafiine açlmayacaktr. Hava ve ortam scaklna bal olarak deimekle birlikte astar uygulama-sndan 8-24 saat sonra üzerine solventsiz epoksi ara kat uygulamas yaplacaktr. Serpmi olduu-muz silis-kuvars dolgunun fazlalklar endüstriyel süpürgeler yardm ile alnacaktr. Epoksi ara kat istenilen renkte ve mala ile uygulanacaktr. Solventsiz Epoksi Ara Kat malzemesi 800 gr/m² sarfi-yatla uygulanacaktr. Uygulama mala ile yaplacak, içerisine 500 gr/m² sarfiyatla dolgu girilecektir. Mala ile yaplacak uygulama ardndan 1,0 kg/m² sarfiyatla uygulama üzerine kum serpilecektir.

Syrma Kat Uygulamas:

Solventsiz epoksi ara kat uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akmndan korunacak, yaya veya araç trafiine açlmayacaktr. Hava ve ortam scaklna bal olarak deimekle birlikte ara kat uygulamasndan 8-24 saat sonra üzerine solventsiz epoksi syrma kat uygulamas yaplacaktr. Epoksi ara kat istenilen renkte ve mala ile uygulanacaktr. Solventsiz Epoksi Syrma Kat malze-mesi 700 gr/m² sarfiyatla uygulanacaktr. Uygulama mala ile yaplacak, içerisine 300 gr/m² sarfi-yatla dolgu girilecektir.

Epoksi Kaplama Son Kat Uygulamas:

Epoksi ara kat uygulamasnn ardndan, yüzeyler nem, toz ve hava akmndan korunacaktr. Her-hangi bir ekilde yaya veya araç trafiine açlmayacaktr. Hava ve ortam scaklna bal deimek-le birlikte ara kat uygulamasndan 8-24 saat sonra üzerine son kat olarak, solventsiz epoksi boya uygulanacaktr. stenilen ve ihtiyaç duyulan yüzey pürüzlülüüne bal olarak, zmpara yaplabilir. Solventsiz Epoksi Boya, istenilen renkte, çek pas ve/veya rulo ile ve 300 gr/m² sarfiyat olacak ekilde uygulanacaktr. Uygulama bittiinde hafif grenli bir görünümlü bir yüzey elde edilecektir. Hava ve ortam scaklna bal olarak, uygulama alan 24-48 saat içinde yaya trafiine açlabilir. ( Self levveling uygulamada ise son kat kendiliinden yaylan malzeme ile tarakla çekilir ve düz bir yüzey oluturur.)


Yukarda alt zemin ve uygulamann yapm tarifi vardr. lave olarak çatlak olan bölgelerde cam elyaf kuma 160.00 Gr/ m2 olacak ekilde çatlaklar ve derzler açlacak dolgu yaplayacak ve cam elyaf kuma yardm ile birletirilecektir. Derzlerden yansyacak krlmalar engellemek amacyla yaplmaktadr.


Ürün bilgileri, kullanm seçim rehberleri bir sonraki mailimizde ulaacaktr. Göndermi olduumuz numuneler tek kat üzerine hazrlanmtr yüzeyi seçmeniz için gönderilmitir. Düz yüzeyde tutunma düük olaca için portakal deseni tavsiyemizdir.

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!