Sismik Güçlendirme
5 1

Yazdır E-mail Olarak Gönder

SİSMİK GÜÇLENDİRME

 

Sismik Güçlendirme, yapıların depreme dayanma kapasitesini arttırmak yerine gelen sismik enerjiyi binaların periyodunu uzatarak deprem hasar potansiyelini düşürmeyi hedefler. Sismik güçlendirme tasarımı ve tekniğinden bahsedelim.

 

FRP retrofit tasarım prosedürü, yapısal yapıya ait sismik değerlendirme, retrofiz gerekli değerlendirmenin yapılması ve mevcut sezgisel kodlara göre istenen performans hedefine ulaşmak için düzeltilmesi gereken sismik faktörlerin tanımlanması üzerine kurulmalıdır. Mevcut bir yapının sismik performansı, yapısal sismik kapasitenin arttırılması (yani, küresel güç ve / veya sağlamlık artışı, güç ve süneklik artışı veya küresel dükabilite artışı) veya sismik talebi azaltarak (yani, kütle indirgeme, sismik izolasyon veya ek enerji kaybı) deprem uygulamalarında, FRP malzemeleri, bileşenlerin yerel tadilatını sağlamak için, atalet kütlesini ve genel yapısal yapıyı koruyan genel sertliği sağlamak için kullanılabilir. RC Yapısı bu bölümde,  kompozitlerle RC yapıların sismik retrofitasyonuna odaklanır. Özellikle, betonarme kirişler, kolonlar ve kiriş-kolon mafsalları gibi yerel elemanların iyileştirilmesi için tipik FRP tekniğinin potansiyeli, saha durumlarına atfen gösterilmiştir. Mevcut bir RF yapısının FRP ile geriye çekilmesi, kırılganlık yetersizliği mekanizmalarının (örn. Kesilme hasarları), çelik takviye eklem eklemlerinde bağ kaybına yol açmayan başarısızlıklardan boyuna çelik çubukların bükülmesi ve  kiriş gerilmesine bağlı olarak arıza nedeniyle ve yapısal küresel deformasyon kapasitesini artırabilir. Kırılganlığı engellemek için mekanizmaları , FRP aşağıdakileri yapmak için etkili bir araçtır:

1. Üye Kesme Kapasitesini Artırın. Mevcut binalardaki enine donatı, çoğu durumda, mevcut kodlara göre hesaplanan sismik tasarım çalışmalarını sürdürmek için yeterlidir.  Bu, köşeli gerilme, eğimli beton dökülmesi ve çapraz donatıların başarısızlığı nedeniyle eğik çatlaklar oluşumu ile kolonların (çoğu durumda) veya bambolarda kopma kayma yetersizliğine neden olur. Kasnak yönünde liflerle harici olarak bağlanmış FRP laminatlar, sınır sütunların orypiyerlerinin kayma kapasitesini arttırır

2. Lap Eklentileri Arızalarını Önleyin. Bu, sütunların veya iskelelerin alt ucu ile ilgili tipik bir dezavantajdır. Kapakta dikey çatlaklar oluştuğunda, beton sertleşmesi oluşur ve nihai olarak koparılmayı önler. Eleman eksenine dik olan liflerle birlikte FRP sargısı, dikey elemanın hızlı ekstreal mukavemet bozulmasını önleyebilir. İç bükme çubuklarının zayıf ankrajında, mukavemet kapasitesini elde etmek için harici bir takviye eklenebilir. Bu, sütun taraflarındaki düzgün deliklere sokulan çelik FRP  sivri uçlar ve poli esaslı harçla emprenye edilmiş çelik kullanılarak harç edilebilir. Bu takviyelerin sıkışmasını önlemek için, güçlendirmeler FRP sarma ile tamamlanmalıdır.

3. Kolon veya iskele üzerindeki uygun boyut ve boşlukların olmamasına bağlı olarak sıkıştırmada takviye çubuklarının bükülmesini, FRP sarma yoluyla, eleman eksenine dik olan lifler ile önleyin.

4. Artan gerilme mukavemetiyle onlara katkıda bulunarak kısmen kurutulmuş kolon bağlantılarının kesilme kapasitesini artırın.

 

Bu amaç, mafsal panelinde FRP takviye uygulanarak elde edilebilir. FRP güçlendiricinin uygun bir ankrajı, komşu kirişler üzerinde veya alternatif olarak yan yana sütunlar üzerinde uzanarak sağlanmalıdır. Muhtemel kısmen düzenlenmiş bir kiriş-kolon mafsal güçlendirme çözeltisi aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Olası kırılgan başarısızlıktan kaçınılmıştır, yapısal küresel deformasyon kapasitesi, yapısal analizle hesaplanan süneklik talebini aşmak için FRP'leri kullanarak da arttırılabilir. ( Örneğin, doğrusal olmayan itme analizi). Bu hedef, potansiyel plastik kriterleri (kuvvet hiyerarşisi) takip eden potansiyel plastik menteşeleri konumlandırarak veya yerini değiştirmeksizin potansiyel plastik menteşelerin dönme kapasitesini arttırarak (genellikle kolon uçlarında, özellikle yalnızca mevcut yük binmesi için tasarlanmış mevcut RC yapılarında) arttırılarak elde edilebilir. Eski strateji, plastik hingezondan (diğer bir deyişle, üyelerin uçlarından) FRP sarma ile takip edilebilir. İkinci durumda, sütunlar süneklik talebini, kapasite tasarım kriterlerine göre daha fazla sayıda elemente dağıtırken (yani "zayıf kolon-güçlü kiriş" çerçeveler yerine "güçlü kolon zayıf kiriş") dağıtmak için güçlendirilmelidir. Muayene edildikten sonra elde edilen deneyimler Sismik olaylardan sonra RC yapılarının performansı, en sıcakken kırılgan çöküş mekanizmalarının, kolonların, kirişlerin veya kısmen kurutulmuş bims sütun derzlerin kesilme başarısızlığından kaynaklandığını gösterir (örneğin, perimetre üzerindeki dış veya köşe derzleri; bazı durumlarda, çerçevelerin sadece birinde olduğu durumlarda) Plan yönergelerinin, aynı zamanda olabilir. Kısmen düzenlenmiş eklem için FRP'yi kullanarak güçlendirme şemasının tanımlanması aşağıda bildirilmiştir. Güçlendirme tekniği, erken kurulum mekanizmalarını önlemek ve aynı zamanda yapısal lokal sünekliği arttırmak için yalnızca ortak panellerin değil aynı zamanda her birinin parçalarının güçlendirilmesini de içerir. Özellikle, kuvvetli kaplamaların lokal etkilerinden kaynaklanan kesilme önleme, sütun uçlarının süneklik artışı ve uçlarda kiriş sağlamlığı güçlendirme şemasında da hesaba katılır. Güçlendirme şeması şu noktalarda özetlenmiştir:

1. Sondaj hasarlarının gözlemlenmesi, kolon derz arayüzünde son kat döşeme nedeniyle kesilme yüklenmesinin eklemlerde önemli hasarlara neden olabileceğini kabul eder. Kuvvetli girintilerin yerel etkisine karşı kiriş-kolon eklemi kesme kapasitesi artışı Panel (yani, sahte-yatay çatlak, beton rekonstrüksiyon bölgesi veya ortak panelde diyagonal çatlak). Özellikle, bükülmez kuvvetin yatay bileşenine dayanabilmek için, tek eksenli sistemler biçimindeki SRP kompozitleri, hem köşe hem de dış eklemler durumunda, kiriş-kolon derzinin etrafına monte edilebilir.

2. Kiriş-Kolon Derz Kesme Kapasitesi Artışı. Kiriş-sütun ekleminin kesilme artışı, temel gergi çubukları boyunca yerleştirilmiş lifler (yani, dörtlü eksenli FRP laminatlar) ile kompositlerin uygulanmasıyla başarılabilir, bir köşe birleşimi ve bir dış cep için. Plastikasyon bölgelerindeki deformasyon kapasitesini, küresel yapısal sünekliğe karşı gelen bir artışla önemli ölçüde arttırır. Nitekim, FRP sargısı konutun nihai sıkıştırma gerginliğini arttırır, böylece bir üye dönme kapasitesinde artışa karşılık gelen kesit en üstteki eğriliği belirler. Bağlantı, uzunlamasına çubukların bükülmesini önlemek ve son sütun kuvvetinden ötürü kolonun tepesinde kesilme eylemini sürdürmek için de geçerlidir. FRP tek eksenli laminatlar takılabilirler. ( Köşe eklemleri ve dış eklemler sırasıyla. )

Kirişlerin Kesme Kapasitesi Artışı. FRP laminatların kullanılması, kirişin uç kesme kapasitesini (sismik hareket durumunda maksimum kesme talebinin bulunduğu alanda) artırabilir ve aynı zaman zarfında, dörtlü eksenel FRP paneline mekanik bir ankraj sağlamak için yararlı olabilir. Eklem üzerine yaprak uygulanmış; Bu panonun eski sökülmesini ve dolayısıyla bütün güçlendirme şemasının etkinliğini önlemeye izin verirler. Yapılar üzerinde çalıştığında, kompozitlerle yapılan yerel iyileştirme, potansiyel plastik menteşelerin yeniden konumlandırılmasını amaçlayabilir. Bu, doğru bir hiyerarşi kuvveti, yani yeni yapıların sismik tasarımında Avrupa, ABD, Japonya, Yeni sismik kodların öne sürdüğü anahtar bir kriter oluşturmaktır. Bu durumda, strateji aşağıdakileri gerçekleştirebilir. Bazı öğelerin (diğer bir deyişle sütunların) gücünü artırarak, başkalarının (yani kirişlerin) başarısızlığının daha önce meydana geldiği ve daha sonra oluşturan üyelerin arızalanmasını engellediği elde edilir. Bu, başarısızlığın küresel boyuttan kritik olabileceği elemanları korumaya, böylece yapının sismik davranışını geliştirmeye izin verir. Kompozitlerin kullanımına dayanan güçlendirme tekniği, çelik sivri uçların ve FRP laminatlarının kombine kullanımı üzerine temellenir. Özellikle çelik çarpmalar, kolonların akış kapasitesinin arttırılmasına (diğer bir deyişle harici takviye olarak kabul edilebilirler) izin verebilir ve FRP laminatlar hem sismik döngüsel eylemlerden dolayı bu harici gerilmenin bükülmesini önlemek hem de eleman ucunu . Güçlendirme sırası aşağıdaki gibi özetlenebilir. Kolonun her iki yanında birkaç delik (hedef akış kapasitesine göre) uygulanmalıdır. Sütun köşeleri sarılma uzunluğu için yuvarlatılmalı ve yüzey kum püskürtülmelidir,her delik (delik uzunluğu gerekli dolap uzunluğuna göre hesaplanabilir) astar ile temizlenmeli ve konsolide edilmelidir. FRP laminatları ile sarılacak sütun kısmına primer vefat uygulaması, çelik kordonlar rulodan kesildikten sonra, çelik sivri uçları gerçekleştirmek için şerit elle bükülmelidir. Delikler epoksi esaslı harçla doldurulmalı ve daha sonra çelik sivri uçlar sokulmalıdır. Çelik spikess sütun yüzeyine yapıştırılmalıdır ve son eklenen harici takviye gerilmeyi önlemek için kolon FRP laminatlarla sarılmalıdır. Yapıları Sismik risk azaltımı için FRP güçlenmesinin ortak sınıfları şu şekilde özetlenebilir:

 • Sütun sarımı (donatı eksenel güçlendirme) "Kutu etkisi" ni arttırmak için pragürlü FRP çubukları vasıtasıyla dikey duvarların bağlantısı

• Tüm yapıların dış yüzey sarımı (akış seviyelerinde)

• Bağlantı çubuklarının takılması

• Düzlemde ve düzlemde yüklenmiş duvarların güçlendirilmesi

• Kavisli yapılar. Bazıları, yerçekimi yükleri için FRP'nin güçlendirilmesi durumunda daha önce tanımlanmıştı. Bununla birlikte sismik güçlendirme sahasında çok etkilidirler.

 

 Kolonların Sarmalanması (Yapıya Bağlı Eksenel Güçlendirme). Eksenel güçlendirme, doğrudan, enjeksiyon yoluyla materyal özelliklerini arttırarak veya dolaylı olarak lateraldelleşmeyi sınırlayarak duvar yapısını kavrayarak elde edilebilir. Kısıtlama, duvar tuğlalarına açılan çelik kavşaklar ve çapraz kesitleri veya çelik yakaları geçerek veya sütun uzunluğu boyunca kesintisiz devamlı olmayan FRP sargıları vasıtasıyla geleneksel tekniklerle yapılabilir. Özellikle dairesel olmayan enine kesitlerde, etkinlik etkinliğini arttırmak için bazı bağlantı elemanları, bağlantı basıncını etkilemek için yararlı olabilir. Bir grup demir duvar içine delinmiş bazı deliklere (diğer herhangi bir uygun mesafede) sokulur ve sonra da duvar yüzeyinden uzanan serbest lifler, FRP güçlendirme şeritlerinin her yerinde örtülür.

 Ortogonal Duvarların Bağlantısı. Ortogonal duvarların bağlantısı, duvar yapılarının tam sismik kapasitesini geliştirmek için temel bir gerekliliktir. Dövülmüş FRP çubuklarının sokulması, dikdörtgen oluk duvarları arasındaki bağlantıyı etkili bir şekilde artırabilir ve böylece istenen kutu etkisi oluşur.

 

Sismik Güçlendirme çalışmaları için uzman mühendislerimize danışmak için Beşoğlu Endüstri ekibini arayabilirsiniz.