Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi(EKB), binalardaki enerji gereksinimin ve enerji tüketim sınıfının belirlendiğini gösteren bir enerji performansı rapordur. Bu rapor bir anlamda binanın enerji pasaportu olarak da değerlendirilebilir. 

Bina Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince Enerji Kimlik Belgesi(EKB) bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulmalıdır. Bu düzenlemenin amacı gerek bina sakinlerinin gerekse binada alım/satım veya kiralama yapacak kişilerin binanın enerji performansı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 
Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi, yeni binalar için SMM’ler tarafından mevcut binalar içinse Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri(EVD) tarafından hazırlanır. 

Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir. Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Hakkımızda

Kuruluşumuzdan itibaren prensiplere bağlı kaldık ve misyonumuzu yerine getirmek için bunlara gelecekte de bağlı kalacağız.
Genel ve mesleki etiklerden ödün vermemek,

Müşterilerimize ve ortaklarımıza karşı, yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, her zaman yapıcı bir tutum sergilemek,

Yeniliklere karşı açık olmak, son teknolojileri kullanmak ve her zaman daha iyiyi aramak,
iş güvenliği ve çevrenin korunması konularında duyarlı ve dikkatli olmak,

Genç çalışanlarımızı, yaratıcı, çalışkan ve dürüst olma kültürümüze göre eğitmek ve çalışanlarımızın kendine güvenen, iletişime açık, kendilerine verilen yetkileri kullanmaya ve sorumluluk almaya hazır bireyler olarak çalışmalarını sağlamaya özen göstermek.

EKB Talep Formu

Bina Bilgileri
* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

EKB Talebinde Bulunan Firma ya da Kişi Bilgileri


Kütüphane

Yararlı Dökümanlar
Binalarda Enerji Verimliliği Ve Enerji Tasarrufu İçin İpuçlari
Enerji Bakanlığı 2015 faaliyet raporu
Binalarda Enerji Verimliliği Ve Finansmanı Raporu
Enerji Verimliliği Farkındalık Broşürü
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023
ENERJİ ETKİN BİNA TASARIMI
Yasal Mevzuat
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik
28 Nisan 2017 tarihli BEP değişikliği

Sık Sorulan Sorular

Mantolama tabir edilen uygulama yönetmeliklerde adı geçen bir uygulama olmadığı gibi kamuoyunda sanki enerji performansının kendisiymiş gibi bir algılama vardır. Bu yanlış algıya sebep bu işi yapan kesimlerin toplumda oluşturmaya çalıştığı kanı ve bilgi eksikliğidir.

 

Binasında enerji performansını iyileştirme yönünde bir faaliyette bulunmak isteyenlerin tercihen yetkilendirilmesi Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce yapılan Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinden birisiyle irtibata geçmesi, enerji performansı ile ilgili faaliyetlerin konusunda uzman ve lisans sahibi kişiler marifetiyle yaptırılmaması durumunda enerji performansı ile ilgili olarak hedeflenen ve tatmin edebilecek sonuçlara ulaşılamayabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir.

 

Zorunlu olan husus mantolama yaptırmak değil 02.05.2017 tarihi itibarıyla mevcut-yeni tüm binaların enerji kimlik belgelerini almış olmalarıdır.

2007 yılında çıkartılmış olan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Yeni yapılan tüm binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar mevcut olan ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirilmiştir.”Yapı Kullanım İzni” 2010 yılı ve öncesinde alınan binalar için 2020 yılına kadar EKB’lerini almaları için süre verilmiştir. Bina alım-satımı, kiraya verme durumlarında, “Yapı Kullanım İzin Belgesi” alımında EKB zorunlu hale getirilmiştir.

Bu belge önceden yapı ruhsatı alınırken hazırlanması uygundu. Fakat bu belgenin sorgulanması ve hazırlanması aşamasını sağlayan BEP-TR programının yeni olması ve işletiminde yaşanan bazı aksaklıklar yaşanıyor olması, işlerin ilerlemesini hızlandırmak için böyle bir uygulamayı devreye sokmuştur. Yürürlükte olan yönetmelik ve standartlara uygun olarak projelendirilen hiçbir binanın Enerji Kimlik Belgesi bugüne kadar C sınıfından daha düşük bir enerji performansına sahip olarak çıkmamıştır. BEP-TR’nin her geçen gün daha etkin çalışmasının sağlanmasıyla mevzuatta önceki duruma dönüşü gerçekleşecektir.

 

Kaynak: http://www.bep.gov.tr/BEPTRWEB/SSS.aspx#.WUhMdtKLTIV

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEP) gereğince mevcut ve yeni binalar birbirinden farklı yükümlülüklere sahip olmuşlardır. Yönetmeliğin 27. Maddesinin beşinci fıkrası;

 

“(Ek: RG-1/4/2010-27539) BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz” diye belirtilmiştir. Sonuç olarak, yeni binalar asgari C sınıfı Enerji Kimlik Belgesine (EKB) sahip olması gerekirken mevcut binalar A-G aralığında herhangi bir enerji sınıfına sahip Enerji Kimlik Belgesine (EKB) sahip olabilirler. 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin (BEP) 4. maddesinin birinci fıkrasının j bendinde;“( Değişik: RG-1/4/2010-27539) Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluşlar: Yeni tasarlanan binalar için; binanın tasarımında görev alan yetkili mimar ve mühendisleri, mevcut binalar için enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini, “ tanımı ile Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkisine haiz olan meslek disiplinleri işaret edilmiştir.

 

Aynı yönetmeliğin 26/A maddesinin (Ek: RG-1/4/2010-27539) üçüncü fıkrasında ( Değişik: RG-19/2/2011-27851) “Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip bulunan mühendisler veya mimarlar veyahut bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler, yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş sayılır” tanımı ile yeni yapılacak binalar için kimlerin Enerji Kimlik Belgesini düzenleyeceği belirtilmiştir. 

Enerji Kimlik Belgesi ( EKB ) düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl geçerliliğini korumaktadır. 

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni yapılan binalarda zorunlu hale getirilmiştir.  Enerji Kimlik Belgesinin mevcut binalar için de 1 Ocak 2020’ye kadar uzatılmış olup, bu süreye kadar alınması gerekmektedir. 

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni yapılan binalarda zorunlu hale getirilmiştir.  Enerji Kimlik Belgesinin mevcut binalar için de 1 Ocak 2020’ye kadar uzatılmış olup, bu süreye kadar alınması gerekmektedir. 

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmenliğinin Geçici 4. Maddesinin birinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilir. Bundan dolayı, 1 Ocak 2011 tarihi EKB işlemleri için başlangıç kabul edilmektedir. 

Enerji Kimlik Belgesini aşağıda belirtilen durumlardaki binalarda alma zorunluluğu dışında bırakılmıştır.

 

  • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar
  • Toplam kullanım alanı 50 m²’nin altında olan binalar
  • Seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar
  • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m²’den az olan binalar.

”Yapı Kullanım İzni” 2010 yılı ve öncesinde alınan binalar için 2020 yılına kadar EKB’lerini almaları için süre verilmiştir. Bina alım-satımı, kiraya verme durumlarında, “Yapı Kullanım İzin Belgesi” alımında EKB zorunlu hale getirilmiştir.

 

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı şirketleri tarafından verilir. Enerji Kimlik Belgelerini yeni yapılacak binalar için enerji kimlik belgesi düzenleyebilme yetkisi taşıyan kişiler tarafından, meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıfları taşıyan mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler tarafından düzenlenir ve verilir. 

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirilmiştir.”Yapı Kullanım İzni” 2010 yılı ve öncesinde alınan binalar için 2020 yılına kadar EKB’lerini almaları için süre verilmiştir. Bina alım-satımı, kiraya verme durumlarında, “Yapı Kullanım İzin Belgesi” alımında EKB zorunlu hale getirilmiştir.

Beşoğlu Endüstri

Bina Güçlendirme

Özellikle günümüzde bir zorunluluk halini alan bina güçlendirme, uzman kişiler tarafından yapıldığı takdirde deprem tehlikesine karşı bina güçlendirme çalışmaları etkili sonuçlar veriyor.Beşoğlu bina güçlendirme hizmetide vermektedir.

Karbon Fiber

FRP malzemeleri karbon,aramid,kevlar ve cam olmak üzere 4 gruba ayrılırlar.Bu malzemeler çok düşük ağırlıklarına rağmen çok yüksek mukavametlere, anti korozif özelliklere , yüksek mekanik ve fiziksel değerlere sahiptirler.

Bina Güçlendirme

Karbon Elyaf Güçlendirme

Epoksi, fiber matriksinden oluşan CFRP plakalar (Karbon Fiberle Güçlendirilmiş Polymerler) çelik plakaları her türlü fiziki değerlerde geride bırakmaktadır. çeliğe kıyasla ince,hafif ve çekme dayanımı 5-10 kat daha fazladır.

Karbon Fiber Güçlendirme

FRP kompozit teknolojisi sismik güçlendirme, yapıların yeni yönetmeliklere uygun hale getirilmesi,ilave servis yükleri gibi nedenlerle kirişlerin,döşemelerin,kolonların,ve diğer elemanların güçlendirilmesinde kullanılır.

Bize Güvenenler

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!